وبگاه شخصی محمد عبدالحسینی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
International Commitee on Statistical Hydrology Italy May 2011 now 
کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده استان گلستان ایران ۱۳۹۲/۵/۱ ۱۳۹۳/۵/۱ 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انجمن علمی مهندسی آب ایران مشاور ۱۳۹۳/۷/۱ اکنون 


خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
نماینده اساتید در کمیته فرهنگی و اجتماعی خوابگاه برادران ۱۳۹۳/۷/۱ اکنون 
عضویت در کمیته تخصصی «کشاورزی و منابع طبیعی» مرکز نوآوران و همکاری‌های علمی شهید فهمیده استان گلستان ۱۳۹۲/۵/۱ ۱۳۹۳/۵/۱ 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
اولین همایش ملی بهینه‌سازی مصرف آب ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ بله بله بله خير 
عضویت در هیأت علمی و کمیته داوران کارگاه «بررسی مسائل ویژه در علوم مهندسی آب» ۱۳۹۲/۳/۱۲ بله خير بله خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیریت گروه سازه و منابع آب  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۲ شهریور ۱۳۹۹ اکنون 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 31680
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان