وبگاه شخصی محمد عبدالحسینی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی اثر شوری‌های مختلف آب زیرزمینی از آب دریای خزر بر مقادیر صعود نمک به منطقه ریشه مهدی ذاکری‌نیا ابوطالب هزارجریبی، محمد عبدالحسینی، خلیل قربانی ۱۳۹۳ ۹۲-۳۱۴-۶۹ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
کاربرد مدل SCS در حوضه‌های فاقد داده‌های پوشش خاک میثم سالاری‌جزی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۳ ۹۲-۳۱۴-۶۸ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تحلیل ریسک سیلاب در محل اتصال دو انشعاب رودخانه میثم سالاری‌جزی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۴ ۹۲-۳۱۴-۱۳۱ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
برآورد پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک میثم سالاری‌جزی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۴ ۹۲-۳۱۴-۱۳۰ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تحلیل خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم خلیل قربانی ابوطالب هزارجریبی، مهدی ذاکری‌نیا، محمد عبدالحسینی، میثم سالاری‌جزی ۱۳۹۴ ۹۲-۳۱۴-۷۱ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی تأثیر هدایت الکتریکی آب زیرزمینی تثبیت شده بر میزان تبخیر از سطح خاک مهدی ذاکری‌نیا سهیلا ابراهیمی، محمد عبدالحسینی، مریم باقری مقدم ۱۳۹۵ ۹۳-۳۲۴-۳۵ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
برآورد منحنی سنجه رسوب با استفاده از رگرسیون نیرومند میثم سالاری‌جزی محمد عبدالحسینی، امیراحمد دهقانی، خلیل قربانی ۱۳۹۵ ۹۳-۳۲۴-۴۴ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
امکان‌سنجی افزایش دقت سنجنده مودیس با به‌کارگیری همزمان تصاویر ماهواره لندست در پایش سطح پوشش برف دکتر خلیل قربانی میثم سالاری‌جزی، محمد عبدالحسینی، هدی ذوالفقارنژاد ۱۳۹۵ ۹۴-۳۳۶-۶۱ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی و تحلیل شدت و مدت بارش با استفاده از توابع کوپلا امیراحمد دهقانی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی، لیلا رحیمی ۱۳۹۵ ۹۲-۳۱۴-۱۱۵ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ورودی مخزن سد زاینده‌رود محمد عبدالحسینی محمدرضا فرزانه، خلیل قربانی، مهدی ذاکری‌نیا، میثم سالاری جزی ۱۳۹۵ ۹۲-۳۱۴-۱۳۲ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی روش‌های آماری بیش از یک متغیر جهت برآورد دوره بازگشت سیلاب و مقایسه آن با روش‌های معمول تک‌متغیره محمد عبدالحسینی خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی، لیلا رحیمی ۱۳۹۵ ۴۵/۱۰۶ شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان ملی 
پیش‌بینی تبخیر از تشت با استفاده از مدل‌های داده محور میثم سالاری‌جزی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۶ ۹۴-۳۳۶-۵۸ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های داده محور در پیش‌بینی رواناب روزانه میثم سالاری‌جزی خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۶ ۹۴-۳۳۶-۵۹ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی مدل SWAT در برآورد رواناب حاصل از حوضه بالادست ایستگاه هیدرومتری حاجی‌قوشان محمد عبدالحسینی محمدرضا فرزانه، خلیل قربانی، مهدی ذاکری‌نیا، میثم سالاری جزی ۱۳۹۷ ۹۲-۳۱۴-۱۳۳ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی سازه‌های تاریخی آبی جزیره قشم محمدرضا فرزانه، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۷ ۴۱/۹۷۰۷۰۰۸ شرکت طراحان انرژی سبز ملی 
مطالعات میدانی مردم‌نگاري و مستندسازي دانش بومی مرتبط با سازه‌هاي آبی تاریخی جزیره قشم محمدرضا فرزانه محمد عبدالحسینی ۱۳۹۷ ۴۲/۹۷۰۷۹۹۶ اداره کل میراث فرهنگی، ... و گردشگري منطقه قشم ملی 
تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه‌های آب آبی و آب سبز (مطالعه موردی حوضه آبریز سد زاینده‌رود) محمد عبدالحسینی خلیل قربانی، میثم سالاری‌جزی، ایمان فاضلی فارسانی، مرجان نکودل ۱۳۹۷ ۹۴-۳۳۶-۶۷ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی وضعیت فعلی منابع و مصارف آب در منطقه توشن گرگان محمد عبدالحسینی مهدی ذاکری‌نیا، محمدرضا فرزانه، هادی حسن‌زاده ۱۳۹۷ ۹۳-۳۲۴-۵۰ گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
تدوین چارچوبی برای تشکیل سازمان حوضه رودخانه‌ای (RBO) در حوضه‌های مشترک فرامرزی عبدالرضا ظهیری مهدی مفتاح هلقی، علی باقری، حجت میان‌آبادی، محمدرضا فرزانه، محمد عبدالحسینی ۱۳۹۷  گرگان ملی 


  بازديد : 31677
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان