وبگاه شخصی محمد عبدالحسینی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد
نام خانوادگي: عبدالحسینی
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي: مهندسی آب
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: abdolhosseini@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی کشاورزی/آبیاری صنعتی اصفهان ایران ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ 
كارشناسي ارشدآبیاری و زهکشی صنعتی اصفهان ایران ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ 
دكتريمهندسی آب صنعتی اصفهان ایران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: کاربرد کوپلا در تحلیل فراوانی چند متغیره‌ی جریان‌های کم و ارزیابی رگرسیون کوپلایی به منظور استفاده در تحلیل متغیرهای غیرمستقل
English: Application of Coupla in Multivariate Frequency Analysis of Low-Flows and Assessment of Copula-Based Regression for Analysis of Non-Independent Variables

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران بهمن ۱۳۹۱ اکنون 
Visiting Scientist Universita degli studi della Tuscia Italy اسفند ۱۳۸۸ اسفند ۱۳۸۹   تخصص اصلی


هیدرولوژی آماری، منابع آب
1-تغییر اقلیم و مطالعه اثرات با هدف سازگاری
2-تعیین ابعاد نهادی ظرفیت انطباق سیستم‌های اجتماعی- اكولوژیكی
3-آسیب‌پذیری سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیکی نسبت به كمبود منابع آب
4-کاربرد توابع کوپلا در تحلیل چندمتغیره وقایع هیدرولوژیک
5-طراحی هیدرولوژیک براساس دوره بازگشت‌های مبتنی بر توزیع‌های چندمتغیرهآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی، ایتالیایی


تخصص اصلي :
استفاده از علوم هیدرولوژی، مدل‌سازی و تحلیل‌های چندمتغیره آماری به منظور اتخاذ نگرش جامع‌تر در تحلیل فرایندهای حاکم بر منابع آب با رویکرد توسعه پایدار
  بازديد : 31679
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان