وبگاه شخصی محمد عبدالحسینی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟




آموزش



كارشناسي: ریاضیات، کامپیوتر، استاتیک، مکانیک سیالات، هیدرولیک، هیدرولیک رسوب، هیدرولوژی، هیدرولوژی مهندسی، نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب، نقشه برداری
كارشناسي ارشد: مدل های ریاضی در هیدرولوژی، روش های آماری در هیدرولوژی
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
یاسر علیزاده بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب دوره آتی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه بالادست ایستگاه تمر) کارشناسی ارشد 




  بازديد : 23863
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان